ART WORK
DARUMA
SAKKI
SHITENNO
BUJIN MARISHITEN
KUNOICHI
ONNA MUSHA TOMOE GOZEN
BUSHIN [......] TO NASU
KYUSHO
I SSHIN KORE WO TSURA NUKU
ACTUALITY
TAKAMATSU SENSEI
BOOKS
...............
 
BUJIN MARISHITEN [Goddess of War]
 
© Copyright 2003 - 2004. All Right reserved Magokoro Media P.O / Harry Mitrou
PAINTING & IDEOGRAMMS
 
 
 
 
 
 
 
Click for large vue
Click the image
 

More info about Marishiten : " Dr. David Hall Koryu Bujutsu: Classical Warrior Traditions of Japan"

http://koryu.com

Under Construction